SmCo

SmCo

 

سماریم کبالتSmCo


 

 

 

آهنربای سماریم کبالت که اکثراً در رده های Sm12Co17و  SmCo15  مورد استفاده قرار میگیرند آلیاژ های عناصر سماریوم کبالت با پایه آهن می باشند . این آهنربا از نظر خواص مغناطیسی در رده دوم قویترین سوپر مگنت ها قرار میگیرند. از خواص قابل توجه این مگنت توانایی حفظ خصوصیات مغناطیسی تا 450 درجه سانتی گراد از نقاط ضعف آن شکنندگی و ترک های احتمالی در برابر ضربات می باشد.چنانچه این آهنربا ماشینکاری شود، براده های ماشین کاری بسیار خطرناک بوده و به شدت میل ترکیبی با اکسیژن و احتمال ایجاد احتراق دارند. توصیه میگردد از ماشینکاری این آهنریا خودداری گردد.


دانسیته این اهنربا حدوداً 8.4 گرم بر متر مکعب می باشد.